تخفیفات سالن زیبایی گلاریس غرب

اکستنشن مژه کلاسیک در شهرآرا: فقط تا قبل از ماه محرم از 400 تومان به 200 تومان

یکشنبه های ژلیشی: تا پایان مرداد، روز های یکشنبه 20 درصد تخفیف برای ژلیش